Ostaci crkve svetog Šimuna (Guran)

Crkva sv. Šimuna nalazi se 350 m zračne linije južno od ranosrednjovjekovnog naselja Guran. Smještena je na raskrižju tri stare, suhozidima omeđene ceste, od kojih jedna vodi prema naselju. Crkva je dvoranska, romanička, ravnog začelja, a prostor svetišta bio je odijeljen od prostora za vjernike kontinuiranom oltarnom ogradom. Zidovi su sačuvani do visine 2-3 m.

Kasnijom preinakom crkva je pretvorena u trobrodnu. Imala je grobljansku funkciju, a grobovi su pronađeni uz južni bok, iza začelja i uz sjeverni zid. Trapezoidni prostor ispred crkve, funeralne funkcije, bio je ograđen suhozidom. Crkva je imala i dvije ranije faze s obzirom na fragmente keramike i novčića iz 4.st. pronađenih na ovome lokalitetu. 

“Bože, izvore i počelo svake svjetlosti! Ti si pravednome starcu Šimunu pokazao Krista, Svjetlost na prosvjetljenje naroda. Usrdno te molimo: usliši molitve svoga naroda po zagovoru sv. Šimuna. Daj nam ići putem vjere i ljubavi dok ne prispijemo k tebi, Svjetlu neugasivom. Po Kristu Gospodinu našem. Amen”

LOKACIJA

Lokacija: ostaci srednjovjekovnog naselja Guran